shǎn
shǎn
liàng
jīng
jīng
mǎn
滿
tiān
dōu
shì
xiǎo
xīng
xīng
guà
zài
tiān
shàng
fàng
guāng
míng
hǎo
xiàng
duō
xiǎo
yǎn
jīng
shǎn
shǎn
liàng
jīng
jīng
mǎn
滿
tiān
dōu
shì
xiǎo
xīng
xīng

Interesting words:

  • 閃: spark
  • 亮晶晶: shiny
  • 滿天: full sky
  • 星星: star
  • 掛: hang
  • 天上: sky
  • 好像: like
  • 許多: many
  • 眼睛: eyes

English

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are!

Up above the world so high,

Like a diamond in the sky,

Twinkle, twinkle little star,

How I wonder what you are!

Traditional

一閃一閃亮晶晶

滿天都是小星星

掛在天上放光明

好像許多小眼睛

一閃一閃亮晶晶

滿天都是小星星

Pinyin

yī shǎn yī shǎn liàng jīng jīng

mǎn tiān dōu shì xiǎo xīng xīng

guà zài tiān shàng fàng guāng míng

hǎo xiàng xǔ duō xiǎo yǎn jīng

yī shǎn yī shǎn liàng jīng jīng

mǎn tiān dōu shì xiǎo xīng xīng